In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem:

‘Kijk, Uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ Hij antwoordde:

‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u:

hier gaat het om meer dan de tempel! Als u begrepen had wat bedoeld wordt met:

“Barmhartigheid wil Ik, geen offers, “dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’

Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze:

‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde:

‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’ Toen zei Hij tegen de man:

‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De Farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
0Shares