Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus:

‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
0Shares