Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei:

‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen:

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders:

‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ En opnieuw ontkende hij en zwoer:

‘Echt, ik ken de man niet!’ Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden:

‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun:

‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had:

‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares