Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun:

“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen, “antwoordden ze. Hij zei hun:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester:

“Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:

“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord:

“Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
0Shares