Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun:

“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen, “antwoordden ze. Hij zei hun:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester:

“Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:

“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord:

“Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares