Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep:

“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:

“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden:

“Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen:

“Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde:

“Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
0Shares