Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep:

“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:

“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden:

“Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen:

“Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde:

“Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares