Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij  zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie:

zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
0Shares