Hij stapte in de boot en Zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen:

‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ Hij zei tegen hen:

‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing:

‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Toen Hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen Hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen:

‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’ Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten Hem:

‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’ Hij antwoordde hun:

‘Vooruit!’ Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze Hem gevonden hadden, verzochten ze Hem dringend hun gebied te verlaten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
0Shares