Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie:

voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
0Shares