Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd:

‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?’ Jezus antwoordde:

‘Ik verzeker jullie:

als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
0Shares