Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet Hij Galilea en ging Hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er Farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze vroegen:

‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei:

‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde:

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze Hem:

‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde:

‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u:

wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’

Hierop zeiden Zijn leerlingen:

‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.’ Hij zei tegen hen:

‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is:

er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares