Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet Hij Galilea en ging Hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er Farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze vroegen:

‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei:

‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde:

‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze Hem:

‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde:

‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u:

wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’

Hierop zeiden Zijn leerlingen:

‘Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.’ Hij zei tegen hen:

‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is:

er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
0Shares