Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe:

“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal Mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
0Shares