Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe:

“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal Mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares