Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen:
 
“Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
 
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
 
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares