Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen:
 
“Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
 
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
 
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
0Shares