Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:

‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ Hij wist namelijk dat ze Hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht:

‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over:

ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:

‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun:

‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden:

‘Aan het kruis met Hem!’ Hij vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder:

‘Aan het kruis met Hem!’ Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei:

‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde:

‘Laat Zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares