En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was:

‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar Hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend:

‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde:

‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei:

‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde:

‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei:

‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar:

‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
0Shares