Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei:

‘Sta op en vlucht met het kind en Zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en Zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:

‘Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.’

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:

‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei:

‘Sta op, ga met het kind en Zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ Jozef stond op en vertrok met het kind en Zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten:

‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares