Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om Hem heen staan, en daarom ging Hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen:

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’

De leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen:

‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde:

‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek:

omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
0Shares