Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. ‘Maar niet op het feest, ‘zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over Zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei:

‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze Mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie:

waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei:

‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
0Shares