Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. ‘Maar niet op het feest, ‘zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon–degene die aan huidvraat had geleden–aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over Zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei:

‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze Mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie:

waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei:

‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
0Shares