Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de Zon en Zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ De leerlingen vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
0Shares