Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de Zon en Zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ De leerlingen vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
0Shares