In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:

“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie:

vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares