Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.

Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
0Shares