Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar Zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij Hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:

‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf:

Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei:

‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen:

“Uw zonden worden u vergeven” of:

“Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde:

‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen heeft verleend.

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem:

‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en Zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen Zijn leerlingen:

‘Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen:

“Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares