Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu snel naar Zijn leerlingen en zeg hun:

“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:

Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan Zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen Zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus:

‘Wees niet bang. Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen:

‘Zeg maar:

“Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
0Shares