Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga nu snel naar Zijn leerlingen en zeg hun:

“Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten:

Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan Zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen Zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus:

‘Wees niet bang. Ga Mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen:

‘Zeg maar:

“Zijn leerlingen zijn ‘s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares