Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei:

‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus strekte Zijn hand uit, raakte hem aan en zei:

‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem:

‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en brengt als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’

Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem:

‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio:

‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg:

“Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere:

“kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg:

“Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden:

‘Ik verzeker jullie:

bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Tegen de centurio zei Jezus:

‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
0Shares