Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkelen van hen zeiden:

‘Dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen, kan Hij demonen uitdrijven.’ Anderen verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen. Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen:

‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat Ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als Ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.

Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.’

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem:

‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei:

‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares