Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid:

ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid:

zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’

Tegen de menigte zei Hij:

‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Hij zei ook tegen hen:

‘Let goed op wat je hoort:

met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’

En Hij zei:

‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde:

hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

En Hij zei:

‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’

Met zulke en andere gelijkenissen maakte Hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen; Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen was met Zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
0Shares