Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei:

‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ Hij ging naar de tempel, waar Hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl Hij hun toevoegde:

‘Er staat geschreven:

“Mijn huis moet een huis van gebed zijn, “maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden Hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan Zijn lippen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
0Shares