Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Betsaïda heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden Hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden:

‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden:

‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen Zijn leerlingen:

‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan Zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
0Shares