Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Betsaïda heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden Hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden:

‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden:

‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen Zijn leerlingen:

‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan Zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
0Shares