Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Hij:

‘Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Ze stelden Hem toen de vraag:

‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ Jezus zei:

‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen:

“Ik ben het, “of:

“De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ Hij vervolgde:

‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van Mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares