Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem:

‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:

‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
0Shares