Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem:

‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:

‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
0Shares