Sommige Jeruzalemmers zeiden:

‘Is dat niet die man die ze willen doden? Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar Hij vandaan komt, maar van Hem weten we wel waar Hij vandaan komt.’ Bij Zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk:

‘U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens Mezelf gekomen; Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. Ik ken hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij Mij heeft gezonden.’ Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat Zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want, ‘zeiden ze, ‘wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’ Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om Hem te arresteren.

Jezus zei:

‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben.’ Toen zeiden de Joden tegen elkaar:

‘Waar gaat Hij dan naartoe, dat wij Hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde Hij dan toen Hij zei:

“U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben”?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
0Shares