Sommige Jeruzalemmers zeiden:

‘Is dat niet die man die ze willen doden? Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar Hij vandaan komt, maar van Hem weten we wel waar Hij vandaan komt.’ Bij Zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk:

‘U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens Mezelf gekomen; Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. Ik ken hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij Mij heeft gezonden.’ Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat Zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want, ‘zeiden ze, ‘wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’ Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om Hem te arresteren.

Jezus zei:

‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben.’ Toen zeiden de Joden tegen elkaar:

‘Waar gaat Hij dan naartoe, dat wij Hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde Hij dan toen Hij zei:

“U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben”?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
0Shares