Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden Hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde Hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze Hem ter dood zouden kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden:

‘Die man heeft gezegd:

“Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”‘ De hogepriester stond op en vroeg Hem:

‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei:

‘Ik bezweer U bij de levende God, zeg ons of U de Messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde:

‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen u allen hier:

vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’ Hierop scheurde de hogepriester Zijn kleren en hij riep uit:

‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe Hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze antwoordden:

‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ Daarop spuwden ze Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem en zeiden:

‘Profeteer dan maar eens voor ons, Messias, wie is het die je geslagen heeft?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
0Shares