Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.

Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen Zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
0Shares