Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:

Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar:

“Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken, ” en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden:

‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus tegen hen:

‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” Daarom zeg Ik u:

het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
0Shares