Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei: ‘Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Een ander, een van Zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
0Shares