Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in Zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem:

‘Waarom houden Uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar Hij antwoordde:

‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En Hij vervolgde:

‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet gezegd:

“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook:

“Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen:

“Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”‘ (wat ‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
0Shares