Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei:

‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar:

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
0Shares