Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in Mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, Mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares