Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden:

‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’ Hij vroeg hun:

‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ Ze zeiden:

‘Wanneer U heerst in Uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:

‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
0Shares