In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen:

‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet, ‘was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem:

‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden:

‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei:

‘Ja, die is het, ‘en de ander:

‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei:

‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze:

‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei:

‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei:

“Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen:

‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet, ‘zei hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
0Shares