Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen Hij bij de boom gekomen was, vond Hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor:

‘Staat er niet geschreven:

“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban was van Zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en Zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze ‘s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei:

‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen:

‘Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie:

als iemand tegen die berg zegt:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie:

alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
0Shares