Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen Hij bij de boom gekomen was, vond Hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom:

‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit.

Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en Hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor:

‘Staat er niet geschreven:

“Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor Hem, omdat het hele volk in de ban was van Zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en Zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze ‘s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei:

‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen:

‘Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie:

als iemand tegen die berg zegt:

“Kom van je plaats en stort je in zee, “en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie:

alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
0Shares