Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de Zon en Zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ De leerlingen vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares