Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, Zijn gezicht straalde als de Zon en Zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:

‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ De leerlingen vroegen Hem:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde:

‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares