Hij richtte zich ook tot Zijn leerlingen:

‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:

“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zichzelf:

Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij:

“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie, “antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem:

“Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar:

“En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan, “luidde het antwoord. De rentmeester zei:

“Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook Ik zeg jullie:

maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen:

hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
0Shares