Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie:

al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
0Shares