Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe:

“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal Mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 15:40-47 Graflegging
0Shares