Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe:

“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:

“Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal Mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
0Shares