Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en zei:

‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij Uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’ Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met Hem alleen vroegen ze:

‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde:

‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie:

als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen:

“Verplaats je van hier naar daar!”en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen:

‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’ Dit maakte hen zeer bedroefd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
0Shares