Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en zei:

‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij Uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’ Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met Hem alleen vroegen ze:

‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde:

‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie:

als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen:

“Verplaats je van hier naar daar!”en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen:

‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’ Dit maakte hen zeer bedroefd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
0Shares