Toen Hij de tempel verliet, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ Jezus zei tegen hem:

‘Die grote gebouwen die je nu ziet–wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag:

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’ Jezus antwoordde:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zich voor Mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn:

dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft:

pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van Mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
0Shares