De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen Hij Zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg:

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde:

‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden:

pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man:

‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem:

‘Eén ding ontbreekt u:

ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg Mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares