Jezus wendde zich tot Zijn leerlingen:

‘Ik verzeker jullie:

slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens:

het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen:

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en antwoordde hun:

‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ Daarop vroeg Petrus:

‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Jezus zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in Zijn majesteit zal zetelen op Zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van Mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
0Shares