Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij:

‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona! Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares