Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij:

‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona! Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
0Shares