Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren:

Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Toen er vanuit de steden mensen naar Hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde Hij deze gelijkenis:

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe:

‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
0Shares